elias.gronning@gmail.com 2018-03-08 20:03:44

Hovedstyret for Stadsbygd IL

Hovedstyret for laget består av 5 medlemmer, 1 ungdomsrepresentant og 2 varamedlemmer. Hovedjobben er å holde kontroll på den totale økonomien og driften i laget. I tillegg, legge tilrette for at alle underavdelingene skal få utført sine jobber på en så god måte som mulig. Sørge for at alle interdisipline saker blir tatt hånd om.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne personer som disponerer idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styret

Hovedstyret for Stadsbygd IL består av følgende for 2021:

 

 Hvem  Navn  Telefon
Styreleder

Knut Einar Askim

920 28 768
Nestleder

Lena Vemundstad

970 43 666
Kasserer Anniken Fjeldvær 977 00 143
Sekretær

Monika Eriksson

934 12 536
Arr. ansvarlig

Bianca Frøseth

922 94 293
Ungdomsrepresentant

Samuel Toth Herringbotn

941 90 280
1. vara Elias Grønning 976 59 797
2. vara (ansv Politiattester)

Bård Henning Amundsen

926 00 577
vara politiattester

Marius Rønningen

992 97 803